Bugun...
Bizi izleyin:
  • BIST
   BIST
  • DOLAR
   Dolar
  • EURO
   Euro
  • ALTIN
   Altın


M. Adil Çetin


Facebookta Paylaş

7 Ciltlik Mufassal HATAY TARİHİ (2)
Tarih: 24-01-2018 08:17:00 Güncelleme: 24-01-2018 08:17:00


    “Vesika No: 15
Hassada Hacı Süleyman Emine

İslâhiye 25/Kânunuevvel/336
1- İnayet Beyle yirmi yedinci kânunuevvel pazartesi günü mevcut kuvvetlerimizle Meydani Ekbeze taarruz edilecektir.
2- Ekbez kuvveti, Türk oğlu kuvveti ve sizin Hassa asker kuvveti 26-27/12/36 gecesi behemehal Tonuzgediği, Kara baba sırtlarını tutmuş olacaktır. Dakika tehiri mucibi cezadır. Harekâtı umumiyeye tesiri olacak bu gibi hususatta her kim lâkayit kalır ve ifayi vazifeden imtina ederse en büyük cezaya uğrayacak indallahta da mesul olacaktır.
3- Kuvvetlerinizin vazifesi Tonuzgediğini düşmanın meydan Ekbezin imdadına gelemeyecek surette tutup muannidane müdafaa etmek olacaktır.
4- Hacı Hannan Ağa da size yardıma gelecektir.
5- Kuvvetlerimizinyekdiğerile haberdar olması lâzımdır. Binaenaleyh ahval müsait oldukça lâzımgelen emirleri Tonuzgediğine göndereceğim.
6- İki sandık Osmanlı, bir sandık Alman ve bir sandık Rus cephane gönderilmiştir. Bir fişeği israf eden şedit ceza ile mücazat olacaktır. Dikkatli bir surette bunları tadat ediniz.
İslâhiye grubu: Basrı” (s. 1054)

*

“Vesika No: 18
Kazanıza ait olup da Belân ve Kilis kazalarına ait aşarı verilen ve elyevm ahali yedinde bulunan altı yüz batman çeltiğin hemen tahsili ile İslâhiye ve Hassada bulunan kıtaat iaşesine sarfedilmek üzere İslâhiyeyesevkileinbasımercudur.
3/4-1-37
Mıntıka K. Recep” (s. 1057)

*

“Vesika No: 32
İkinci kolordu kumandanı âlisi Salâhattin Adil Beyefendi hazretlerine
Muhterem kumandanımız!
Hassa kazası müdafi bir halde iken hiçbir muavenet görmediği için döğüşe döğüşe maalesef sukut etti. Sukut edeli bir buçuk ay oldu. Hâlâ istiklâli millisini yine döğüşe döğüşe muhafaza etmektedir. Fakat Hassayı buraya bağlayan rabıta artık kopmak üzeredir. Derhal muavenet görmediği takdirde maalesef teslim olacağı muhakkaktır. Fransızlar herkesi ayrı ayrı tazyik etmeğe başlamışlardır. Böyle parça parça taarruza cahil halkın mukabele etmek kabiliyeti ruhiyesi olmadığı için müçtemian da olsa azamî yapacakları işi çoluk çocuklarını alarak iltica yani fakri sefaletin kucağına atılmak olacaktır. Bunu hiçbir vakit yapacakları tahmin olunmaz ve bilâkis Hassa bir teşkilât görmez, bir kumandana yapılacak tedbir de gayet basittir. Muktedir bir kumandanın müfreze ile oralarda Halepte olduğu gibi bir teşkilât yaparak ahalinin kuvveimaneviyesini takviye ve hattı hareket tayin etmelidir. Evet Hassa kazası sukut etmiştir. Fakat bu sukut eden yalnız merkez kazasıdır. Civar köy ahalisi kâmilen evlât ve eyalile dağ başlarından hayatın en sefil ve şiddetile bütün bir mahrumiyet içerisinde yaşamaktadırlar. Halk bu halde muhakkak bir surette uzun zaman kalamıyacaklardır. Hassanın ehemmiyeti mevkiiyesiKilisinkinden daha mühim olduğunu söylemek zaittir. Yalnız bir fikri mücmel verebilmek için Belan, Reyhaniye, Antakya, İskenderun ve havalisinin fezası olduğunu söylemek kâfidir. Herhalde Hüsnü icap ederse teklifimiz bir fedakârlık neticesi bile olsa is’afı menfaat memleket namına istirham eyleriz. Efendi hazretleri. 11/5/37 921
Kara Mürsel zade    Arifi Paşa zade    Paşo Bey zade
İhsan            Emin            Halil” (s. 1075, 1076)

*

“Vesika No. 37
Maraşta ikinci kolordu kumandanlığına:
Zati sâmilerinin bu civarda cephe kumandanlığını deruhte ettiğiniz zamandan bu âne kadar meşhudunuz bulunan mücahedatımüsellehamız zatı devletlerinin teşekkülünden sonra temadi etmekte ve memleketimizin istihlâsı gayesinin istihsaline kadar devam edecek olan vatanperverane harekâtımız malûm ve meşhudu kumandanileridir. Biz ki; İskenderuna bağlı Hassa, Antakya ve Reyhaniye kazaları ahalisiyiz. Bizi Türklük camiasından ayırmak için çalışmakta olan kuvvetlere serfiru etmeksizin düşmanın en kahir kuvvetlerine göğüs gererek her türlü zulüm ve işkenceye tahammül ederek uğraştığımızı tekrara lüzum ve ihtiyaç görüyorum.
Bizi Türklük camiasından ayırmak imkânı olmadığını defeatla zati sâmiikumandanilerine canlı ve kanlı şevahit ile isbat ettik. Şu aralık düşmanlarımızın neşriyatından ve yaptıkları propagandalarından bizi bir mukaddes Türk camiasından ayırmak siyasetini takip ettiklerini istişmam ediyoruz. Kolordunun dosyalarında mevcut olan ve Türklüğün bu zavallımıntakasına ait bulunan Hamaset ve mücahedemenakibini ve bu mıntakada sakin ahalinin Türklük camiasına merbut imanlı azim ve kanaati bu gayenin hulûlüne kadar silâhlarını ellerinden bırakmıyacaklarınıicabedenmakamataiş’ar ve iblâğ etmenizi rica ve beyan ve hürmet ve tazimat eyleriz efendim.
21/6/937
İskenderun namına
İhsan
Hassa namına
Emin Arifî
Reyhaniye namına
Abdurrahman Mürsel zade
Belan namına
Karamürsel oğlu Tayfur
Harım namına
Paşa Bey zade
Halil Hasan
Antakya namına
Türkmen zade Ahmet” (s. 1085)

*

“Vesika No. 40
Büyük Millet Meclisi Riyasetine, Müdafaai Hukuk Riyasetine, Rumeli ve Anadolu Müdafaai Hukuk Riyaseti, Dahiliye ve Hariciye Vekâletlerine.
21-6-37
Telgraf
………
Hassa, Biylan, İskenderun, Antakya, Reyhaniye kazalarının teşkil ettiği eski Türk diyarının şu günlerde vaziyetçe pek nazik bir devre geçirdiği Fransızların gerek şifahî ve gerekse tahrirî ifadat ve ilânlarından bilhassa zulüm ve işkence ile lehlerine elde etmeğe çalıştıkları mazbatalardan anlaşılmaktadır.
.........
Efradı milletin bugün Fransızlardan uğramış olduğu büyük felâket ve tahribat, mahvi nüfus ve tazyikatıcangüdaze rağmen bugün Antakya, Biylan, Reyhaniye ve Hassa yine elinden silâhı mücadeleyi bırakmamıştır.
………
Faruk        Abdullah    Abdurrahman        Türkmen zade Ahmet
Mahmut    Tayfur        Ata ve biraderleri    Emin Arifî
Mustafa    Yusuf        Faik” (s. 1087, 1088, 1089)

*

“Vesika No. 45
Büyük Millet Meclisi Riyasetine:
………
Daha ne zamana kadar haksız yere mazlumların kanları dökülecek, bîgünahların evleri yakılacak, açların lokmaları kapılacaktır?..
………
Fransızların bizlerden cebir ve işkence ile aldıkları mazbatalar bütün ıztırarı imzalanmış ve ruhu milletle alâkası olmıyan bir takım paçavralardır.
Biz Türküz, Türk kalacağız, Türk istiklâli, Türk idaresinden başkasını istemeyiz.
………
Asırlardan beri Türk yaşıyan, her zerresinde Türk ruhu uçan, her bucağında Türk kalbi çarpan, her avuç toprağında Türk kanı kokan Türk oğlu Türk diyarımızın samimî ruhundan kopan şu müracaatimüvacehei medeniyete arza sizi tevkil eder ve kavi Türk imanımızın verdiği metin tevekkülile muvaffakiyetlerinize duâ ederek yüksek himayenize muntazır olduğumuzu arzederiz.
Hassalılar, Beylânlılar,
İskenderunlular, Reyhaniyeliler,
Antakyalılar” (s. 1095, 1096)

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

ÇOK OKUNAN HABERLER
 • BUGÜN
 • BU HAFTA
 • BU AY
SON YORUMLANANLAR
FOTO GALERİ
 • Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da
  Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da
 • Reyhanlı'ya roket düştü
  Reyhanlı'ya roket düştü
 • Kavunun bilinmeyen faydaları
  Kavunun bilinmeyen faydaları
 • CUMHURBAŞKANI HATAY'DA
  CUMHURBAŞKANI HATAY'DA
 • Kırıkhanspor 0 - Manisa BŞB.SK 2
   Kırıkhanspor 0 - Manisa BŞB.SK 2
 • Dünyanın en güçlü orduları
  Dünyanın en güçlü orduları
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • SÜLEYMAN SOYLU KIRIKHAN HALKINA SESLENDİ
  SÜLEYMAN SOYLU KIRIKHAN HALKINA SESLENDİ
 • Kırıkhan Mesire alanı heba edilmemeli ve birilerine peşkeş çekilmemelidir.
  Kırıkhan Mesire alanı heba edilmemeli ve birilerine peşkeş çekilmemelidir.
 • Ahrazoğlu, Hatay’ın sorunlarını Meclis’e taşıdı
  Ahrazoğlu, Hatay’ın sorunlarını Meclis’e taşıdı
 • Hatay Tanıtım Filmi Türkçe
  Hatay Tanıtım Filmi Türkçe
 • Serhad Raşa - Mapusun İçinde Üç Ağaç İncir
  Serhad Raşa - Mapusun İçinde Üç Ağaç İncir
 • Hatay Devleti Belgeseli
  Hatay Devleti Belgeseli
VİDEO GALERİ
YUKARI