Bugun...
Bizi izleyin:
  • BIST
   BIST
  • DOLAR
   Dolar
  • EURO
   Euro
  • ALTIN
   Altın


M. Adil Çetin


Facebookta Paylaş

Kınık’tan Kıyı’ya Osmanlı Belgelerinde Osmaniye (4)
Tarih: 24-08-2017 08:29:00 Güncelleme: 24-08-2017 08:29:00


(Dünden Devamı)
    Yabani Zeytin Ağaçlarının Islahı ve Islah Edenlere Tapu Senedi Verilmesi
“Dahiliye Mektubî Kalemi
Evrak Numarası: 5/15
Tarih: Fî 21 Safer sene
[1]324
Fî 2 Nisan sene [1]322

Adana, Konya ve Aydın Vilâyetleri’ne

Vilâyet-i Behiyyeleri’nin sevâhile nazır dağ eteklerinde kâin ormanlardaki yabani zeytinlerin telkîh ve imarı zımnında vukubulan müracaât-ı müteaddide üzerine bunların bazı şerâitle tefvîz ve ihalesi Orman ve Maâdin ve Ziraat Nezâret-i Celîlesi’nden bi’t-takdim Şura-yı Devlet’e tevdi’ buyurulan tezkirede istîzân edilmiş ve mezkûr zeytinlikleri imar ve tathîr ile ihyâ eden eşhâsa iş’âr-ı Nezâret vechile tapu senedi verilmek suretiyle tedâbîr-i ıslahiye icrası ormanların tahribden vikâyesini ve zeytinliklerin imar ve ihyâsını mûcib bulunmuş olup ancak zikrolunan yerlerin böyle hakkı-ı imar mukabilinde eşhâsa tevdî’i civar kurâ ahalisinin mahrûkatça müzâyakasına bâdî olup olmayacağı Şûrâ-yı mezkûr Riyâset-i Celîlesi’nden bâ-tezkire istifsâr ve Nezâret-i müşarunileyhânın zikrolunan tezkiresi sureti leffen takdim ve tisyâr kılınmış olmakla bi’t-tahkik keyfiyetin inbâsına //himmet buyurulmak bâbında. / müsaade-i aliyye-î dâver-i ekremîleri sezîvâr buyurulmak bâbında.//


Dahiliye Mektubî Kalemi
Evrak Numarası: 282/6
Tarih: 12 Muharrem sene [1]325
12 Şubat sene [1]322

Huzur-ı Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhî’ye

18 Kânûn-ı Sânî sene [1]322 tarihli tezkire-i acizîye zeyldir. Yabani zeytinlerin telkîh ve imarı için bazı şerâitle taliblerine ihalesi hakkında sebk eden tebliğ üzerine Cebel-i Bereket Mutasarrıflığı’yla cereyân eden muharebe cevabında Bahçe kazasının sahile bu’dü derkâr ise de vaktiyle orada zeytin mahsulatına fevkalâde ehemmiyet verilmiş olduğu mevâki’-i müteaddidede külliyetle mevcud bulunan âsârıyla istidlâl olunduğundan bunların telkîh ve imarı fevâid ve muhassenatı intâc eyleyeceği ve fakat zeytin mahsulün elde edilmesi epeyce zaman mütevakkıf olması bu mahsulün yetişdirilmesine esbâb-ı mâni’a teşkil etmekde bulunduğundan zeytinlikleri li-ecli’l-imar almak isteyenler zeytin ağaçlarını kat’ ve ihrâk ile yerlerini tarla hâline ifrâğ ederek hububât zer’iyle iştigâl eylemeleri zeytin ağaçlarının mahvını ta’cil edeceği cihetle eşcârın böyle hakk-ı imar mukabilinde eşhâsa tevdî’inde verilecek tapu senedâtına zeytin ağaçlarının kal’ı cihetine gidilir yahud imha ile tarla hâline ifrâğ olunur ise tazminât taleb edilmesi gibi bazı kuyûd ve şerâitin derci usul ittihâz olunduğu suretde zeytinliklerin muhafazası te’min edilmiş olacağı mezkûr Kaymakamlık’dan bildirildiği ve merkez-i liva olan Erzin kasabasına ve sevâhile civar olan Karaçam ve Gökdere ve İblibel(?) ve Leçe nâmındaki mevâki’de dahi kesretle mevcud olan zeytinliklerin tathîr ve imarı ahalinin mahrûkatca müzâyakasını da intâc etmeyeceği beyânıyla mütlaat-ı vaâkı’aya göre li-ecli’l-imar taliblerine ihalesi münasib olacağı ve Osmaniye ve Hassa Kaymakamlıkları’ndan henüz cevab alınamayıp İslahiye kazasında da kâbil-i imar zeytinlik olmadığı izbâr kılındığı hakkında Adana Vilâyet-i Behiyyesi’nden bu kere vârid olan 24 Kânûn-ı Sânî sene [1]322 tarihli ve iki yüz seksen iki numaralı tahrirât dahi leffen takdim kılındı. Diğerleriyle birleşdirilmek üzere Şûrâ-yı Devlet’e tevdî’ buyurulması menût-ı re’y-i sâmî-i cenab-ı Sadâret-penâhîleridir ol bâbda.

[25 Şubat 1907]
DH.MKT, 1068/70” (s. 371, 374)

*

Hassa Kazasında Kadın Hapishanesi Olmadığı, Bu Durumun Giderilmesi
“Adliye ve Mezâhib Nezâreti
Umûr-ı Cezâiye Müdüriyeti
Aded: 201

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi’ne

Devletli efendim hazretleri
Osmaniye ve Hassa ve İslahiye ve Bahçe kazalarında nisâ hapishanesi olmadığı, Haleb ve Adana Vilâyetleri Adliye Müfettişliği’nin iş’ârına atfen komisyon-ı mahsusundan bâ-müzekkire ifade kılınmış olmakla mezkûr kazalarda münasib birer mahallin nisâ hapishanesi ittihâzı esbabının istikmâl buyurulması mütevakkıf-ı himem-i aliyye-i âsafâneleridir. Ol bâbda irâde hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 3 Zilhicce sene 1325 ve fî 25 Kânûn-ı Evvel sene 1323

Adliye Nâzırı
Abdurrahman


Tesrî’-i Muamelât ve Islahat Komisyonu’nun
Tezkire ve Tahrirât Müsveddâtına
Mahsus Varakadır
Komisyon Numarası: 502/504
Tarih: 25 Zilhicce sene [1]325
16 Kânûn-ı Sânî sene [1]323

Adana Vilâyet-i Behiyyesi’ne

Osmaniye ve Hassa ve İslahiye ve Bahçe kazalarında nisâ hapishanesi olmadığı ve İslahiye ve Hamidiye hapishaneleri mahbusîn-i mevcûdeyi istî’âba gayr-ı kâfi ve muzlim ve kavâ’id-i hıfzıssıhhaya mugayir idüğü Müfettişliğin iş’ârına atfen Adliye Nezâret-i Celîlesi’nden bâ-tezkire bildirilmiş ve şu hâlin devamı gayr-ı caiz bulunmuş olmakla iktizâsının sür’at-i ifa ve inbâsı hususunun savb-ı saadetlerine iş’ârı Tesrî’-i Muamelât Komisyonu’ndan ifade kılındı. Ol bâbda.

(Komisyon Azalarının İmzaları)
[29 Ocak 1908]
DH.TMIK.S, 71/42”(s. 409, 412)

*

Hassa Kasabasında Telgraf Merkezi Kurulması
“Bâb-ı Âlî
Daire-i Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Aded: 112

Tezkire-i ma’rûza sûretidir.

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi’nden vârid olup Şûrâ-yı Devlet’e havale olunan tezkire üzerine Maliye Dairesi’nden kaleme alınan ve leffen arz u takdim kılınan mazabatada Cebel-i Bereket Sancağı merkezi olan Erzin kazasıyla İslahiye, Hassa ve Bahçe kasabalarında telgraf merkezi te’sis ve küşâdı şeref-sâdır olan irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî iktizâ-yı âlîsinden bulunmasına mebnî merâkiz-i mezkûrenin masârif-i te’sisiyesi olarak keşfi mûcebince ve defalarca mahsus olmak üzere sarfı iktizâ eden yedi bin üç yüz yirmi beş frank ile doksan beş bin dokuz yüz yetmiş üç kuruşun ve merkezlerin maaşât ve masârıfâtı için daimî olarak sarfına lüzum görünen beş yüz doksan frank ve kırk altı bin dört yüz kuruşun bütçeye zamîmeten tesviyesi hususunun Telgraf ve Posta Nezâret-i [Aliyye]si’ne tebliğinin Dahiliye Nezâret-i Celîlesi’ne havalesi lüzumu gösterilmiş olmakla ol bâbda her ne vecihle irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî şeref-müteallik buyurulur ise mantûk-ı münîfi infaz olunacağı beyânıyla tezkire-i senâverî terkîm kılındı efendim.
Fî 11 Safer sene [1]326 ve fî 1 Mart sene [1]324

Sadrazam
Freid” (s. 416)

*

Hassa’da Araba Yolu İnşası
“Bâb-ı ÂlîDahiliye Nezareti
Şifre Kalemi

Adana Vilâyeti’nden Alınan Şifrenin Hallidir

C. 25 Kânûn-ı Evvel sene [1]330 tarih ve 840 numara.
Osmaniye’den İslahiye’ye mekkâri yolu vardır. İslahiye’den Hassa’ya da araba gidebilir fakat bu mevsimlerde bir kısım bataklıklar ile leçe tabir olunan taşlıklardan geçmek biraz zahmetli olur. İki aydan beri Osmaniye, İslahiye ve Hassa ile Raco tarikinin araba mürûruna müsait bir hâle ifâğıyla inşaatına gayret olunuyor. Bir aydan beri de Cebel-i Bereket mutasarrıfı ile İslahiye ve Hassa kaymakamlarını havâli-i mezkûre ahalisi ile birlikde yol üzerinde çalıştırıyorum. Bu kısımda bir de amele taburu çalışıyor. Haleb cihetinde de civar kazalar ahalisi ile bir amele taburu çalışıyor. Henüz itmâm edilmedi ise de her şeyden evvel bu takip edildi. Esasen evvel emirde bu kısımda araba mürûrunu te’min etmekdi. Bir taraftan da lâzım gelen köprülerin ahşab olarak inşası için malzeme ihzâr ve bir an evvel bunların inşasına da gayret ediliyor. İslahiye’den Hassa’ya kırk kilometre kadar düzdür. Bu kısımda yapılmış olan şimendifer yoluna henüz ray ve balast ferş edilmediği için geçen gün buraya gelen Osmaniye menzil kumandanına bu kısma hemen balast ferşiyle ve köprü kısımlarının ahşab olarak inşasıyla şimdilik şose hâlinde isti’mâl edilmesi lüzumunu söyledim. Her ne kadar şekl-i hazırı ile de Osmaniye’den Raco’ya kadar muâvenetle araba gidebilir ise de bu maksadı te’min etmiyor. Şubat nihayetine doğru ümit ederim ki Osmaniye’den Raco’ya arabalar daha kolay ve rahat gidebileceklerdir. Dörtyol’dan Hassa’ya ikisi arasında bin iki yüz seksen sekiz metre irtifâ’ındaki dağlardan geçmek üzere altmış dört kilometre imtidadına sarp ormanlık ve arızalı bir yol vardır ki bu kısım yalnız yazın odun ve kömürcüler tarafından kullanılır Dörtyol’dan Hassa’ya yol yapmak için İskenderun-Kırıkhan üzerinden gitmek lazımdır ve şimdi bununla uğraşmağa o kadar lüzum yoktur. Elzem olan kısm-ı tarikin bir an evvel ikmâl-i inşaatına ise gerek Haleb ve gerek Adana vilâyetleri sarf-ı mesâîden geri durmamaktadır. Vilâyetin hemen umum mühendislerini bu kısım üzerinde çalıştırıyorum. İzahât-ı ma’rûzadan fazla tafsilât arzu buyurulursa arz edilmek üzere iş’ârı mercûdur.
Fî 26 Kânûn-ı Evvel sene [1]330

Adana Valisi
Hakkı” (s. 543)

*

Fransız Askerî Hareketliliği
“Telgrafnâme
Mahrec: Adana
Numara: 2290
Tarih: 26/12/[13]34
Şifre

Dahiliye Nezâreti’ne

Numara 2. Erzin’deki Fransız askerlerinin Toprakkale, Ceyhan, Kozan cihetlerine hareket etdikleri ve yerlerine Dörtyol’dan bir tabur mikdarı başka askerin Erzin’e gelerek Osmaniye, Hassa, İslahiye cihetlerine hareket edeceği Cebel-i Bereket Mutasarrıflığı’nın iş’ârı üzerine arz olunur.
Fî 22/12/[13]34

Adana Valisi
Nazım

[22 Aralık 1918]
DH.ŞFR, 607/25” (s. 577)

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

ÇOK OKUNAN HABERLER
 • BUGÜN
 • BU HAFTA
 • BU AY
SON YORUMLANANLAR
FOTO GALERİ
 • Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da
  Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da
 • Reyhanlı'ya roket düştü
  Reyhanlı'ya roket düştü
 • Kavunun bilinmeyen faydaları
  Kavunun bilinmeyen faydaları
 • CUMHURBAŞKANI HATAY'DA
  CUMHURBAŞKANI HATAY'DA
 • Kırıkhanspor 0 - Manisa BŞB.SK 2
   Kırıkhanspor 0 - Manisa BŞB.SK 2
 • Dünyanın en güçlü orduları
  Dünyanın en güçlü orduları
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • SÜLEYMAN SOYLU KIRIKHAN HALKINA SESLENDİ
  SÜLEYMAN SOYLU KIRIKHAN HALKINA SESLENDİ
 • Kırıkhan Mesire alanı heba edilmemeli ve birilerine peşkeş çekilmemelidir.
  Kırıkhan Mesire alanı heba edilmemeli ve birilerine peşkeş çekilmemelidir.
 • Ahrazoğlu, Hatay’ın sorunlarını Meclis’e taşıdı
  Ahrazoğlu, Hatay’ın sorunlarını Meclis’e taşıdı
 • Hatay Tanıtım Filmi Türkçe
  Hatay Tanıtım Filmi Türkçe
 • Serhad Raşa - Mapusun İçinde Üç Ağaç İncir
  Serhad Raşa - Mapusun İçinde Üç Ağaç İncir
 • Hatay Devleti Belgeseli
  Hatay Devleti Belgeseli
VİDEO GALERİ
YUKARI