Bugun...
Bizi izleyin:
  • BIST
   BIST
  • DOLAR
   Dolar
  • EURO
   Euro
  • ALTIN
   Altın


M. Adil Çetin


Facebookta Paylaş

Osmanlı Vilâyet Salnâmelerinde CEBEL-İ BEREKET SANCAĞI 2
Tarih: 07-09-2017 08:32:00 Güncelleme: 07-09-2017 08:32:00


Dünün Devamı 

* “1312 Senesi Adana Salnamesi
HASSA KAZASI
       Ekbaz, Tiyek, Hacılar, Çoşlu nahiyeleriyle kırk karyeden mürekkebdir. Bu kaza ahalisi ziraat ve sınâ’at ve maârifce terâkkiyi arzu-keş bulundukları ve bu yoldaki heves (ve) himmetleriyle tedrîcen ilerlemekte oldukları meşhûd-ı dibe-i mübâhâtdır.
Mahsûlât-ı arziyeden envâ’-ı malume mevcud olup muamelât-ı sınâ’iye ve dahiliyeleri olan bez ve kilim ve seccade gibi şeyleriKilis ve Haleb cihetlerinde sarf ve fürûht ederler.
Haleb ve mülhakâtıyla harir ve pamuk ahz u î’tâsında ve orman hâsılâtından palamut ve mazı ticaretinde bulunurlar. Kasaba; 60 hâne ve 1 cami ve 5 dükkânı câmi’dir. Kaza dahilinde min-haysü’l-mecmû’ 7 cami, 5 kilise, 1 kışla, 1 kale, 22 değirmen, 10 çeşme mevcuddur.
Bu kaza 7.242 nüfusu câmi’ olup bundan 6.571’i Müslim 671’i gayr-ı Müslimdir.

HASSA KAZASI
Kaymakam             Abdulkadir Efendi
Nâib            Necib Efendi
Müftü            -
Mal Müdürü        Behcet Efendi
Tahrirât Kâtibi        Sâlih Efendi

İDARE MECLİSİ
Kaymakam Efendi    Reis
Azâ-yı Tabiiye        Nâib Efendi
            Müftü Efendi
            Mal Müdürü Efendi
Azâ-yı Müntehabe    Süleyman Bey
            Ahmed Bey
            Andon Şihod Ağa
Sâlih Efendi        Kâtib

BİDÂYET MAHKEMESİ
Reis            Nâib Efendi
Azâ            Mehmed Efendi
Diğeri            Avadis Ağa
Başkâtib        Yusuf Bey
Kâtib-i sânî        Ali Efendi

MAL KALEMİ
Mal Müdürü        Behcet Efendi
Muâvini            Mehmed Nuri Efendi
Sandık Emini        Bestami Efendi

NÜFUS İDARESİ
Memur            Ali Efendi
Kâtib            Serkis Efendi
Tapu Kâtibi        Münhal
Orman Ondalık Memuru        Yusuf Bey (Sâlise)
” (s. 148, 149, 155, 156)

*
“1318 Senesi Adana Salnamesi

HASSA KAZASI
      Hassa kazası livânın şark-ı cenûbîsinde ve livâya on iki saat mesafede vâki’ olup tûlen dokuz arzen on iki saat mesâfeyi on bin dönüm arazi-i hâliye ve doksan yedi bin dönüm arazi-i mezrû’a ve ma’mûreyi hâvidir. İşbu arazide buğday, arpa, yulaf, mercimek, burçak, pirinç, ak darı, koza, susam husûle gelir. Hâvî olduğu dağlarda külliyet üzere bulunan akçam, karaçam, katran ağaçlarından mütenevvi kereste imal ve Kilis, Haleb şehirleriyle İskenderun İskelesi’ne nakl ve irsâl olunur. Eşcâr-ı mütenevviadan mazı, palamud, mengic, ekşi ağaç dahî bulunur. Kazada gayet nefis olarak yetişen üzümden kuru üzüm istihsâl olunup Amik ovasıyla İslahiye ve Payas taraflarında sarf olunur. Buralara taze üzüm dahî ihraç edilir.
     Kazanın hâvî olduğu ekser kurâda taife-i nisâ tarafından güzel kilimler, seccadeler ile çul, çuval, bez nesc ve imal olunup ihtiyacât-ı mahalliyeden ziyadesi harice satılır ve külliyetli harîr kozası dahî yetişdirilir.
       Hassa kazası 4 mahalle, 29 karyeyi ve 1.370 hâneyi hâvîdir. Bunlardan 1.256 hânede 3.338 nüfus zükûr ve 2.986 inâs-ı Müslime ve 2 karye ve 6 hânede 16 zükûr, 14 inâs Rum ve 1 mahalle ve 4 karyede ve 64 hânede 198 zükûr ve 200 inâs ve 1 karye ve 25 hânede 60 nüfus zükûr ve 79 inâs Katolik ve 1 karye 20 hânede 99 nüfus zükûr ve 80 inâs Protestan ve Fransa tebaasından 1 hânede 6 nüfus zükûr mevcuddur.
       Kaza dahilinde dört cami-i şerif, dört mescid, iki yüz on beş şâkirdânı hâvî sekiz mekteb, bir manastır, bir kilise, otuz dükkân, dört fırın, bir kahve, yirmi değirmen vardır.
Kazanın vâridât-ı belediyesi 600 kuruşdan ibaret olup masârıfâtı dahî o miktardır.
Dahîl-i kazada: Asar Dede, Kabak Dede, Acem Dede, Kılıç ve Ömer dedeler nâmlarıyla mazanne-i kirâmdan altı zâtın makam ve medfenleri vardır.
Kazada henüz Ziraat Bank Sandığı tesis etmemiş olduğundan ikrâz ve istikrâz muamelesi merkez-i Livâ Ziraat Bank Sandığı tarafından icra olunmaktadır.
Kazanın Maraş sancağına irtibatı ve seksen üç ve dört senelerine müsâdif Naşid Paşa merhumun livâ-i mezkûr mutasarrıflığı hengam(ın)da Maraş’dan İslahiye ve Hassa kazalarından güzâr ederek İskenderun cadde-i kebîrine iltihak etmek üzere Kırıkhan’a kadar oldukça muntazam bir şose tarîki inşa ve bu havali ol suretle ihyâ olunmuş ise de tarîk-i mezkûr ba’dehû tamirât göremediği cihetle mürûr-ı zaman ile bozulup harâb olmuşdur.

HASSA KAZASI
Kaymakam        Mehmed Esad Efendi
Nâib            İbrahim Behcet Efendi
Müftü            Mehmed Emin Efendi
Mal Müdürü        Mehmed Niyazi Efendi
Tahrirât Kâtibi        Veli Efendi

İDARE MECLİSİ
Reis            Kaymakam Efendi
Azâ-yı Tabiiye        Nâib Efendi
            Müftü Efendi
            Mal Müdürü Efendi
            Tahrirât Kâtibi Efendi
Azâ-yı Müntehabe    Ömer Lütfi Bey
            Ahmed Ağa
            Kigork Ağa
            Bedros Ağa

BİDÂYET MAHKEMESİ
Reis            Nâib Efendi
Azâ            Mehmed Ali Efendi
            Agop Ağa
Başkâtib        Yusuf Bey
İkinci Kâtib        Ali Avni Efendi
Mustantik Muâvini    Ali Rıza Efendi

MAL KALEMİ
Mal Müdürü        Mehmed Niyazi Efendi
Muâvini            Hasan Efendi
Sandık Emini        Vehbi Efendi

NÜFUS İDARESİ
Memur            Hacı Osman Efendi
Kâtib            İbrahim Efendi

TAPU İDARESİ
Tapu Kâtibi        Ali Efendi
Yoklama Kâtibi        Osman Efendi

POSTA İDARESİ
Memur            Yasif Nekâr Efendi
Zâbıta Memuru        Yüzbaşı Hacı Hasan Efendi

ORMAN İDARESİ
Ondalık Memuru    Halil Bey
Tezkire Muharriri    Mustafa Efendi

BELEDİYE DÂİRESİ
Reis            Bestami Efendi
Azâ            Cafer Ağa
            Mustafa Efendi
            İbrahim Hakkı Efendi
            Yusuf Ağa
” (s. 183, 184, 185, 186)

*
“1320 Senesi Adana Salnamesi
HASSA KAZASI
Kaymakam         Esad Efendi
Nâib            Mahmud Celaleddin Efendi
Müftü            Mehmed Emin Efendi
Mal Müdürü        Mahmud Niyazi Efendi
Tahrirât Kâtibi        Halil Kemal Efendi

İDARE MECLİSİ
Reis            Kaymakam Efendi
Azâ-yı Tabiiye        Nâib Efendi
            Müftü Efendi
            Mal Müdürü Efendi
            Tahrirât Kâtibi Efendi
Azâ-yı Müntehabe    Ömer Lütfü Ağa
            Vakkas Ağa
            Kigork Ağa
            Avadis Ağa

BİDÂYET MAHKEMESİ
Reis            Nâib Efendi
Azâ            Mehmed Ali Efendi
            Serkis Ağa
Başkâtib        Mehmed Efendi
İkinci Kâtib        Fâik Efendi
Mustantik Muâvini    Münhal

MAL KALEMİ
Mal Müdürü        Mehmed Niyazi Efendi
Muâvini            Hasan Basri Efendi
Sandık Emini        Bestami Efendi

NÜFUS İDÂRESİ
Memur            Hacı Osman Efendi
Kâtib            İbrahim Hakkı Efendi

TAPU İDÂRESİ
Tapu Kâtibi        Osman Efendi
Yoklama Kâtibi        -

POSTA İDÂRESİ
Memur            Ahmed Midhat Efendi

BELEDİYE DÂİRESİ
Reis            Mustafa Sabri Efendi
Azâ            İbrahim Hakkı Efendi
            Mehmed Ağa
            Cafer Ağa
            Yusuf Ağa

ZÂBITA İDÂRESİ
Memur Vekili        Ali Onbaşı

ORMAN İDÂRESİ
Ondalık Memuru    Halil Efendi
Tezkire Muharriri    Mustafa Efendi

    Hassa kazası merkezinde kezâlik bir hükûmet konağı ve Ekbaz’da bir mekteb-i ibtidâî ve bir karakolhâne ve Söğüt ve Eğribucak karyelerinde birer mekteb-i ibtidâî tesis ve küşâd buyurmuşlardır.” (s. 200, 201, 202)

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

ÇOK OKUNAN HABERLER
 • BUGÜN
 • BU HAFTA
 • BU AY
SON YORUMLANANLAR
FOTO GALERİ
 • Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da
  Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da
 • Reyhanlı'ya roket düştü
  Reyhanlı'ya roket düştü
 • Kavunun bilinmeyen faydaları
  Kavunun bilinmeyen faydaları
 • CUMHURBAŞKANI HATAY'DA
  CUMHURBAŞKANI HATAY'DA
 • Kırıkhanspor 0 - Manisa BŞB.SK 2
   Kırıkhanspor 0 - Manisa BŞB.SK 2
 • Dünyanın en güçlü orduları
  Dünyanın en güçlü orduları
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • SÜLEYMAN SOYLU KIRIKHAN HALKINA SESLENDİ
  SÜLEYMAN SOYLU KIRIKHAN HALKINA SESLENDİ
 • Kırıkhan Mesire alanı heba edilmemeli ve birilerine peşkeş çekilmemelidir.
  Kırıkhan Mesire alanı heba edilmemeli ve birilerine peşkeş çekilmemelidir.
 • Ahrazoğlu, Hatay’ın sorunlarını Meclis’e taşıdı
  Ahrazoğlu, Hatay’ın sorunlarını Meclis’e taşıdı
 • Hatay Tanıtım Filmi Türkçe
  Hatay Tanıtım Filmi Türkçe
 • Serhad Raşa - Mapusun İçinde Üç Ağaç İncir
  Serhad Raşa - Mapusun İçinde Üç Ağaç İncir
 • Hatay Devleti Belgeseli
  Hatay Devleti Belgeseli
VİDEO GALERİ
YUKARI