Bugun...
Bizi izleyin:
  • BIST
   BIST
  • DOLAR
   Dolar
  • EURO
   Euro
  • ALTIN
   Altın


M. Adil Çetin


Facebookta Paylaş

Kınık’tan Kıyı’ya Osmanlı Belgelerinde Osmaniye (3)
Tarih: 23-08-2017 09:16:00 Güncelleme: 23-08-2017 09:16:00


(Dünden Devamı)
    Osmaniye, Hassa ve Bulanık Kazaları Hapishanelerinin 
Tamiri
Hassa Kazası İçin Telgraf 
Hattı Çekilmesi
“Bâb-ı Âlî
Daire-i Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Aded: 3389

Şûrâ-yı Devlet Maliye Dairesi’nin
3746 numaralı mazbatasının suretidir.
Cebel-i Bereket Sancağı’na muzâf Bahçe ve Hassa ve Osmaniye ve İslahiye ve merkez sancağına merbût Karaisalı kazalarına telgraf hattı temdîdi hakkında vâki olan müracaâtın Posta ve Telgraf Nezâreti’nce si’a-i hâle ta’lîkan tervîc edilmediği ve halbuki ahali direkler esmânını ve masârıf-ı rekziyesini ve tellerin esmânıyla masârıf-ı temdîdiyesini ve telgrafhânenin inşaât masrafını ve hatta vâridâtın adem-i kifayeti takdirinde istihdam olunacak memurîn maaşatını tesviyeyi Mukavelât Muharrirliği’nden musaddak senedât-ı resmiye ile taahhüd etdikleri ve hutût-ı mezkûrenin temdîdi için müddet-i medîdeden beri iş’ârâtda bulunduğu hâlde Hazine’nin bu masârıfı ihtiyar edemeyeceği yolunda cevab verilmesi iş’ârât-ı vâkı’anın nazar-ı dikkate alınmadığını işrâb etdiği beyânıyla icra-yı icabı hakkında Adana Vilâyeti’nden mütekaddim tahrirât üzerine sebk eden tebliğ-i sâmîye cevaben Dahiliye Nezâreti’nden takdim kılınan 12 Şaban sene [1]323 tarih ve üç bin iki yüz otuz sekiz numaralı tezkire Şûrâ-yı Devlet’e havale buyurulmakla melfûfuyla Maliye Dairesi’nde kıraat olundu.
    Meâl-i tezkirede hutût-ı mezkûrenin temdîdine müsaade olunmaması sarfiyatına muvâzene dahilinde karşılık tedarikinin adem-i imkânından neşet ederek maamafih bunların sene-i âtiye bütçesine teklif suretiyle idhal olunacak telgraf hutûtu miyanında kaydedilmiş olduğu anlaşılmasına biâen keyfiyetin ol vechile tebliği Şûrâ-yı Devlet kararıyla Vilâyet-i müşarunileyhâya iş’âr-ı madde edilmiş ve mezkûr kazalardan Bahçe ve İslahiye ve Hassa kazalarının Haleb ve mülhakatıyla olan münasebet ve inzibat nokta-i nazarından haiz olduğu ehemmiyet itibarıyla oralara telgraf hutûtu temdîdi Hazine-i Devletçe de mûcib-i muhassenat bulunduğu beyânıyla ifa-yı muktezâsı ve Kozan Sancağı’na merbût Kars kazası merkezine bir telgrafhâne te’sisi lüzumundan ve mukaddemâ tedarik ve ihzâr edilen telgrafhâne mahalli ile direkler mevcud olup kazanın mülkî ve askerî ve iktisadî ve siyasî haiz olduğu ehemmiyet telgrafhâne inşasını istilzâm eylediğinden bahisle icra-yı icabı Vilâyet-i mezkûreden ahîren izbâr kılınmasıyla Telgraf ve Posta Nezâreti’yle bi’l-muharebe alınan tezkire-i cevabiyede mahâll-i mezkûreye temdîdine lüzum gösterilen telgraf hutûtu maaş ve masârıf-ı dâimesinin teklif suretiyle sene-i hâliye bütçesine idhal olunmak üzere kaydına işaret edilmiş ise de Nezâret’in masârıfât bütçesi vâridât bütçesinden fazla olduğundan bunun tevâzünü için taht-ı irâde-i seniyye-i cenâb-ı Padişahî’de bulunan muhassasatdan bile Hazine-i Celîlece mebâliğ-i külliye tenzîl edilmiş olmasına mebnî bu ve emsali için bütçeye teklif suretiyle bir şey idhal edilmesine mahal ve imkân kalmadığı ve ahalinin direklerin esmânıyla masârıf-ı rekziyesini ve tellerin esmânıyla masârıf-ı temdîdiyesini ve telgrafhânenin inşaât masrafını ve hatta vâridâtın adem-i kifayeti takdirinde istihdam olunacak memurîn maaşatını bile tesviyeyi taahhüd eylemelerine nazaran hattın temdîdi meselesi tesviye olunmuş demek oluyor ise de şimdiye kadar memurîn maaşatı hakkında hangi mahal ahalisi tarafından taahhüd vukubulmuş ise hattın temdîdinden sonra bu taahhüdlerinden kat’iyyen nükûll ile bir para vermemiş olmalarıyla işbu merâkiz memurları maaşatı hakkındaki taahüdatın da bilhâre keen-lemyekün hükmünde kalacağı ve bu hattın temdîdi için altmış üç bin dört yüz altmış kuruşla yedi yüz yetmiş beş frankdan ibaret olan maaş ve masârıf-ı dâime-i seneviyeye tahsisat dahilinde karşılık tedariki imkansız bulunduğu gibi bütçeye zammı için de merâkiz-i mezkûrenin o mikdar veya daha ziyade vâridât te’min eylemesi lâzım gelip bu da meşkûk olduğu ve ahali-i merkûmenin memurîn maaşatını deruhde etlemeri ise merâkiz-i mezkûrenin maaş ve masârıfâtına mukabil vâridât te’min etmeyeceğini teyid eylediği beyânıyla icra-yı icabı istifsâr olunduğu dermiyan kılınmışdır.
    Gösterilen lüzum ve ehemmiyete binâen hutût-ı mezkûrenin temdîdi muktezî ve ahali tarafından direk ve tel esmânı ev telgrafhâne masârıf-ı inşaiyesi gibi taahhüd olunan mevâddın usul-i mer’iyeye tatbiken kabulü muvâfık olup ancak vâridât-ı mahalliye masârıfât-ı dâimeye kifayet etmediği hâlde üst tarafının ahali tarafından i’tâsı meşkûk ve devam-ı i’tâsı kabil olsa bile şeklen merdûd olan muamelâtın tensîbi gayr-ı caiz olduğundan ve karşılıksız muvâzeneye zamâ’im icrası memnû’ ve telgraf veznesinin istitaatı fazla masârıfın tesviyesine gayr-ı müsait bulunduğundan masârıf-ı dâime-i mezkûreye sene-i hâliye bütçesi dahilinde bir karşılık bulunamadığı hâlde sene-i âtiye bütçesinin teklif sütununa vaz’ olunarak mezkur muvâzenin kabul-i âlîye iktirânından sonra ifa-yı muamele olunması lâzım geleceğinden ol vechile icra-yı iktizâsının Dahiliye Nezâreti’ne tebliği tezekkür kılınmış olmağın ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 5 Zilhicce sene [1]323-Fî 17 Kânûn-ı Sânî sene [1]321

Aslına mutabıkdır.
(Mühür)
Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi Müdüriyeti

(Mühür)
Veziriazam
Ferid

Şûrâ-yı Devlet Maliye Dairesi’nin sureti bâlâda muharrer mazbatası mûcebince Dahiliye Nezâret-i Celîlesi’nden icra-yı icabına himmet buyurulmak buyuruldu.
Fî 19 Zilhicce sene [1]323-Fî Kânûn-ı Sânî sene [1]321


Posta ve Telgraf Nezâreti
Mektubî Kalemi
Aded: 312

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi’ne

    Devletli efendim hazretleri

    Şeref-vârid olan üç yüz yirmi sekiz numara ve fî 1 Temmuz sene [1]322 tarihli tezkire-i aliyye-i Nezâret-penâhîleri arîza-i cevabiyesidir. Cebel-i Bereket Sancağı’na muzâf Bahçe ve Hassa ve Osmaniye ve İslahiye ve Merkez Sancağı’na merbût Karaisalı kazalarına telgraf hattı temdîdi hakkında vâki olan müracaatın Nezâret-i çâkerânemce si’a-i hâle ta’lîkan tervîc edilmediği ve halbuki ahali direklerin esmânını ve masârıf-ı rekziyesini ve tellerin esmânıyla masârıf-ı temdîdiyesini ve telgrafhânenin inşaât masrafını hatta vâridâtın adem-i kifayeti takdirde istihdam olunacak memurîn maaşatını tesviyeyi Mukâvelat Muharrirliği’nden musaddak senedât-ı resmiye ile taahhüd etdikleri ve hutût-ı mezkûrenin temdîdi için müddet-i medîdeden beri iş’ârâtda bulunulduğu hâlde Hazine’nin bu masrafı ihtiyar edemeyeceği yolunda cevab verilmesi iş’ârât-ı vâkı’anın nazar-ı dikkate alınmadığını işrâb etdiği beyânıyla icra-yı icabı Adana Vilâyet-i Aliyyesi’nden makam-ı sâmî-i Sadâret-penâhî’ye bi’t-takdim tevdi’ buyurulan tahrirâtda dermiyan olunmasına ve bu bâbda Nezâret-i çâkerânemle cereyân eden muhabereden hutût-ı mezkûrenin temdîdine müsaade olunmaması sarfiyatına muvâzene dahilinde karşılık tedarikinin adem-i imkânından neşet ederek maamafih bunların sene-i âtiye bütçesine teklif suretiyle idhal olunacak telgraf hutûtu miyanında kaydedilmiş olduğu anlaşılmasına binâen keyfiyetin tebliği Şûrâ-yı Devlet Maliye Dairesi mazbatasına atfen bâ-buyuruldu-i âlî izbâr buyurulmasıyla Vilâyet-i müşârunileyhâya tebliğ-i madde olunarak mezkûr kazalardan Bahçe ve İslahiye ve Hassa kazalarının Haleb ve mülhakâtıyla olan münasebet ve inzibat nokta-i nazarından haiz olduğu ehemmiyet itibarıyla oralara telgraf hutûtu temdîdi Hazine-i Devletçe de mûcib-i muhassenat bulunduğu cihetle ifa-yı muktezâsı ve Kozan Sancağı’na merbût Kars kazası merkezine bir telgrafhâne tesisi lüzumundan ve mukaddemâ tedarik ve ihzâr edilen telgrafhâne mahalli ile direkler mevcûd olup kazanın mülkî ve askerî ve iktisadî ve siyasî haiz olduğu ehemmiyet bir bâb telgrafhâne inşasını istilzâm eylediğinden bahisle icra-yı icabına dair Vilâyet-i müşarünileyhâdan bu kere de takdim olunan iki kıt’a tahrirâtın melfûflarıyla beraber irsâl kılındığı beyân-ı âlîsiyle suret-i iş’âra nazaran muktezâsının tesrî-i ifasını âmir şeref-vârid olan üç yüz yirmi dokuz numara ve fî 7 Temmuz sene [1]321 tarihli tezkire-i aliyye-i Nezâret-penâhîlerine cevaben mütekaddem üç yüz on bir numara ve fî 5 Eylül sene [1]321 tarihli tezkire-i çâkerânemde arz olunduğu vechile mahâll-i mezkûreye temdîdine lüzum gösterilen hutût-ı telgrafiye maaş ve masârıf-ı dâimesinin teklif suretiyle sene-i hâliye bütçesine idhal olunmak üzere kaydına işaret edildiği otuz beş numara ve fî 15 Temmuz sene [1]320 tarihli tezkire-i acizânemle Şûrâ-yı Devlet Riyâset-i Celîlesi’ne arz ve iş’âr kılınmış ise de Nezâret’in masârıfat bütçesi vâridât bütçesinden esasen iki milyon iki yüz otuz beş bin sekiz yüz yetmiş dört kuruş fazlasıyla takdim olunmuş iken bu misillü vâridâtı masârıfatıyla tevâzün etmeyen bütçelerde tevâzün husûlü için taht-ı irâde-i seniyyede bulunan muhassasâtdan bile Hazine-i Celîlece mebâliğ-i külliye tenzîl olunmuş ve zâten vâridâtdan fazla olup mahall-i tesviyesi olmayan bir masrafın bütçeye teklif suretiyle idhali beyhûde olduğuna mebnî bu ve emsali için bütçeye teklif suretiyle bir şey ihdal edilmesine mahal ve imkân kalmamışdır. Her ne kadar ahalinin direklerin esmânıyla masârıf-ı rekziyesini ve tellerin esmânıyla masârıf-ı temdîdiyesini ve telgrafhânenin inşaât masrafını ve hatta vâridâtın adem-i kifayeti takdirinde istihdam olunacak memurîn maaşatını tesviyeyi taahhüd etdikleri beyân buyurulmuş ve ahali-i merkûme işbu taahhüdlerini ifa etdikleri hâlde hattın temdîdi meselesi tesviye olunmuş demek olacağı tabiî bulunmuş ise de şimdiye kadar memurîn maaşatı hakkında herhangi bir mahal ahalisi tarafından tahhüd vukubulmuş ise hattın temdîdinden sonra bu taahhüdlerinden kat’iyyen nükûl ederek bir para vermemiş olmalarına nazaran işbu merâkiz memurlarının maaşatı hakkındaki taahhüdâtın da bilâhare keen-lemyekün hükmünde kalacağı ve halbuki evvel ve âhir arz ve beyân kılındığı vechile altmış üç bin dört yüz altmış kuruşla yedi yüz yetmiş beş frankdan ibaret olan maaş ve masârıf-ı dâime-i seneviyeye tahsisat dahilinde karşılık tedariki imkansız bulunduğu gibi bunun bütçeye zammı için de merâkiz-i mezkûrenin ol mikdar veya daha ziyade vâridât te’min eylemesi lâzım gelip bu kaziyye ise meşkûk ve mevhûm olduğuna ve ahali-i merkûmenin memurîn maaşatını deruhde etmeleri de merâkiz-i mezkûrenin maaş ve masârıfâtına mukabil vâridât te’min etmeyeceğini teyid eylediğine göre icra-yı icabı menût-ı emr-i âlî-i âsafâneleri idüğü Muhasebe-i Nezâret ifadesiyle ma’rûzdur. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 17 Cemâziyelâhir sene [1]324 ve fî 26 Temmuz sene [1]322

[8 Ağustos 1906]
DH.MKT, 908/15” (s. 353, 354, 356, 358, 359)

*

Hassa Kazasında Tabib, Aşı Memuru
“Dahiliye Mektubî Kalemi
Tarih: 25 Cemâziyelevvel
sene [1]324-4 Temmuz
sene [1]322

Huzur-ı Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhî’ye
    Cebel-i Bereket Sancağı ve mülhakâtında Belediye vâridâtının kılleti hasebiyle sıhhat-i umumiyenin muhafazası ve emraz-ı müstevliyenin men’-i sirayeti için istihdamı elzem olan etıbbâ maaşâtı temin edilememekde ve bu yüzden ahali türlü illetlerin tehdidi altında bulunmakda olduğundan ve merkez-i liva ile Bahçe, İslahiye ve Hassa kazalarında birer tabib ve aşı memuruyla kâbile ve merkezde bir de eczacı istihdam ve maaşât ve masarıf-ı seneviyelerinin temini zımmında Ayas ve Burnaz iskelelerinde demirden birer iskele inşa edilerek idhalât ve ihracâtdan çuval başına onar para resm istihsâli tüccar hakkında sür’at ve sühuleti ve eşya-yı memnû’a idhalâtınca da takayyüdü mûcib olacağından bahisle resm-i mezbûrun ahzi için irâde-i seniyye-i cenâb-ı mülûkâne istihsâline dair Adana Vilâyet-i Behiyyesi’nden alınan 17 Haziran sene [1]322 tarihli ve yüz on dört numaralı tahrirât leffen takdim kılındı. Keyfiyetin teemmülü zımmında Şûrâ-yı Devlet’e havale buyurulması menût-ı müsaade-i aliyye-i fahâmet-penâhîleridir. Ol bâbda.” (s. 360)
(Devamı Yarın)

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

ÇOK OKUNAN HABERLER
 • BUGÜN
 • BU HAFTA
 • BU AY
SON YORUMLANANLAR
FOTO GALERİ
 • Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da
  Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da
 • Reyhanlı'ya roket düştü
  Reyhanlı'ya roket düştü
 • Kavunun bilinmeyen faydaları
  Kavunun bilinmeyen faydaları
 • CUMHURBAŞKANI HATAY'DA
  CUMHURBAŞKANI HATAY'DA
 • Kırıkhanspor 0 - Manisa BŞB.SK 2
   Kırıkhanspor 0 - Manisa BŞB.SK 2
 • Dünyanın en güçlü orduları
  Dünyanın en güçlü orduları
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • SÜLEYMAN SOYLU KIRIKHAN HALKINA SESLENDİ
  SÜLEYMAN SOYLU KIRIKHAN HALKINA SESLENDİ
 • Kırıkhan Mesire alanı heba edilmemeli ve birilerine peşkeş çekilmemelidir.
  Kırıkhan Mesire alanı heba edilmemeli ve birilerine peşkeş çekilmemelidir.
 • Ahrazoğlu, Hatay’ın sorunlarını Meclis’e taşıdı
  Ahrazoğlu, Hatay’ın sorunlarını Meclis’e taşıdı
 • Hatay Tanıtım Filmi Türkçe
  Hatay Tanıtım Filmi Türkçe
 • Serhad Raşa - Mapusun İçinde Üç Ağaç İncir
  Serhad Raşa - Mapusun İçinde Üç Ağaç İncir
 • Hatay Devleti Belgeseli
  Hatay Devleti Belgeseli
VİDEO GALERİ
YUKARI