Bugun...
Bizi izleyin:
  • BIST
   BIST
  • DOLAR
   Dolar
  • EURO
   Euro
  • ALTIN
   Altın


Mahmut Emin ( Çobanlar)Samandağ Müftüsü


Facebookta Paylaş

MÎRAC GECESİ
Tarih: 13-04-2018 08:30:00 Güncelleme: 13-04-2018 08:30:00


“Kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya bir kısım ayetlerimizi gösterelim diye götüren o Allah’ın şanı yücedir. Şüphesiz O, işitendir, görendir.” (İsra 17/1)
 Risaletin 11. yılı Receb ayının 27. gecesi,(Cumayı-Cumaertesinebağlıyan gecesi)İsrâ ve Mîrac mucizesi gerçekleşmiştir. İsrâ, gece yolculuğu/yürüyüşü; Mîrac ise, yükseğe çıkmak ve yükselme âleti demektir. İsrâ mucizesi ayetlerle sabit ikenMîrac (yükselme) olayı Kur’an’da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır:
 Rasûlullah (sas) bir gece Kâbe’nin ‘Hatîm’ denilen kısmında iken Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya getirilip burada namaz kıldı, oradan semaya yükseltilip bazı peygamberlerle görüştü, sonra da Sidretü’l-Müntehâ’ya yükseltildi. Yanında bulunan Cebrâil (as) buradan öteye geçemedi; “Benim için burası sınırdır, parmak ucu kadar daha ilerlersem, yanarım…” dedi. Miraç’taCenab-ı Hak, kulu ve rasûlü Muhammed’e (SAS) nice âlemler gösterdi. Kuluna vah yedeceğini vasıtasız vahdetti.  Rivayetlerdeki bazı ayrıntılar da şöyledir: Göğün en yüksek tabakasına Refref ile ulaştı ve Allah’ın huzuruna çıktı. Başka önemli emirlerin yanı sıra beş vakit namaz da işte burada emredildi. Birçok hadise göre bu yolculuk sırasında ona (sas) cennet ve cehennem de gösterildi. Daha sonra Hz. Peygamber (sas) Mescid-i Haram’a geldi. Ertesi gün bu olayı anlattığında Mekkeli müşrikler onunla alay ettiler ve müminlerden bazıları da bunda şüpheye düştüler. Hz. Ebû Bekir (ra), bu durum karşısında, “O söylüyorsa doğrudur.” diyerek sadakatini ispatladı ve “Sıddîk” unvanını aldı.  Mîrac hakkındaki farklı görüşleri zikreden Mevdûdî, kanaatini şöyle özetler: Bazıları bunun rüyada meydana geldiği, bazıları olay sırasında Hz. Peygamber’in (sas) tamamen uyanık olduğu ve bedeni ile birlikte yolculuk ettiği, bazıları ise bunun sadece mistik bir görüntü olduğu görüşündedirler. Fakat bu ayetin başlangıç sözleri (“Kulunu… götüren o Allah yücedir.“), bunun Allah’ın sınırsız gücü ile meydana gelmiş olan doğa-üstü bir olay olduğunu gösterir. Eğer olay sadece mistik bir görüntüden ibaret olsaydı ayet, bu olayı meydana getiren varlığın her tür zayıflık ve eksiklikten uzak olduğunu gösteren “sübhane” ifadesi ile başlamazdı. Yine“Kulunu bir gece… götüren“ sözleri, bunun sadece bir görüntü veya rüya olmadığını, bilakis Allah’ın, Peygamberi’ne (sas) ayetlerini gösterdiği fiziki ve bedeni bir yolculuk olduğunu gösterir. O halde, miracın sadece ruhsal bir deneyim olmayıp, Allah’ın, Peygamber’i (sas) için hazırladığı fiziki bir yolculuk ve bir gözlem olduğu kabul edilmelidir.  Beş vakit namazla özdeşleşen bu geceyi huşû dolu namazlarla geçirmek ve namazı bir ömür boyu ikâme etme yani dosdoğru kılma konusunda bir vesile olarak değerlendirmek ve “Namaz müminin mîracıdır.”[4]hadis-i nebevisi uyarınca her namazı bir “mîrac” yani Allahu Teâlâ ile sohbet kılmak gerekir.    İnsan hayatında bazı dönemler önemlidir. Doğum, ölüm, evlenme, işe girme, sınav kazanma gibi bir takım olaylar hemen hemen her insan için önem arz eder.Aynı durum diğer canlılar için de geçerlidir.Her mevsimin bitkiler ve hayvanlar için ayrı bir önemi vardır.İslam fıtrat dinidir.Allah dinini kemale erdirirken insanın bu durumunu göz önünde bulundurmuştur.Bir başka ifadeyle kendi kanunu ile çelişmediği müddetçe insanların eskiden beri yapageldikleri şeylere müdaheleetmemiştir.Yine Allah rahmeti sayesinde, kendi kanunuyla çelişen hususları kökten kaldırmak yerine, içeriğini kanununa uygun hale getirmek suretiyle insanların arzularını göz ardı etmemiştir.Tevhid nübüvvet, ahiret gibi birkaç imani konuyu ise haliyle kökten kazıma yoluna gitmiştir.İmani olmayan konularda ise insanlığa katı kurallar koymak yerine, kıyamete kadar her yer ve zamanda uygulanabilir esnek kurallar koyarak geniş bir yaşam alanı sunmuştur.       İşte bunun gibi insan için nasıl hayatın bazı dönemleri önemli ise,İslam dini için de kemale eriş sürecinde bazı dönemleri önemlidir.Bu önemli anlardan en önemlisi hiç şüphesiz,Kadirgecesidir.Kadir gecesi Kur’an’ın doğumudur.Diğer önemli bir zaman da Miraç gecesidir.Miraç gecesi de Namazın doğumudur.Miraç gecesi birkaç farklı görüş olmasına rağmen alimlerimizin çoğunluğuna göre Recep ayının 27. Gecesidir. Ve o gece bu gecedir.İşte bu nedenle biz de bugünkü sohbetimizde  Miraç gecesi hakkında  birşeyler yazmayaçalışacağız.Rabbim kalplerimizi birbirimize karşı ısındırsın. 
     
    Öncelikle Miraç olayının nasıl gerçekleştiğini kısaca bir hatırlayalım.Olayın faili bize yaşananları anlatsın. Olay dini kaynaklarda "isra ve mi'rac" şeklinde geçer, fakat bizim dilimizde  mi'rac kelimesiyle her ikisi dekastedilir. Peyğamber(sav) anlattığına göre olay şöyle gerçekleşmiştir:
Bir gece peyğamber(sav) Kabe'de Hicr veya Hatim denilen yerde uyku ile uyanıklıkarası bir halde iken Cebrail geldi,göğsünüaçtı,zemzemleyıkadıktan sonra içine iman ve hikmet doldurup kapattı.Burakadlı bineğe bindirip Beytülmakdis'egötürdü.Peyğamber(sav)Mescid-i Aksa'da iki rek'at namaz kılıp dışarı çıktığında Cebrail biri süt,diğeri şarap dolu iki kap getirdi.Pyg süt dolu kabı seçince Cebrail "fıtratı seçtin" dedi, ardından onu alıp dünya semasına yükseltti.Semalarınher birinde sırasıyla Adem.İsa,Yusuf.İdrls,Harun ve Musa peygamberlerle görüştü,nihayetBeytülma'mur'unbulunduğu 7. semada Hz. İbrahim 'le buluştu .Sidretü'l-münteha denilen yere vardıklarında yazıcı meleklerin kalem cızırtılarını duydu ve Allah'ın huzuruna çıktı.BuradaCenab- ı Hak beş vakit namazı farz kıldı.
Miraç ruhen mi gerçekleşmiş,bedenen mi gerçekleşmiş?
    İyi niyet sahibi birisi için ilk bakışta bu soru çok mantıklı bir soru gelebilir.FakatMiraç bir mucizedir.Mucizelerde akıl devre dışı kalır.Aklın devre dışı kaldığı bir olayda akıl yürütmek bizim haddimizedüşmez.Herkesbu soruya türlü türlü cevap vermiş.  Herkes söylediklerine mantıki deliller getirmiş.Öyle ki insan üçü de doğru söylüyor diyebilecek noktaya geliyor.Ama hiç kimse İslam’ın bir mantık dini olmadığını,aklın sadece Allah’ın istediği kadar  bilgiye sahip olabileceğini akıllarına getirememiş. Aranızdaki en yaşlı insana küçüklüğünde 60-70 yıl sonra insanlar dünyanın öbür ucundaki birisiyle görüntülü olarak konuşabilecek denilseydi inanırmıydı?Ya insan bunu saniyeler içinde yapabiliyor da Allah neden yapamasın? Bugün dünyanın öbür ucundaki bir insanla konuşurken onun nasıl bir teknikle çalıştığını soruyor muyuz? Onu sormuyorsak Miracın tekniğini neden soruyoruz?.Başka bir soru.Miraç kaç defa olmuştur?
Biri yapan bini de yapar değil mi?Biz bunu biliriz buna inanırız.Ötesinekarışmayız.Bire inanmayan ikiye de inanmaz.Hele önce Allah’ın biri yapacağına iman et sonra iki-üç üzerinde duraksan dur.Bu dünya da dahi tek bir kişi için yapılan bir şey yok mu?Var.Ama aynı şekilde defalarca yapmak da mümkün değil mi?
Başka bir soru. Peyğamber(sav)Miraç da Allah’ı gördü mü,görmedi mi?
لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ Gözler onu idrak edemez ama o gözleri idrak eder.(Enâm 103)
Allah bize zaten söyleyeceğini söylemiş daha ne istiyoruz.
MİRACIN PEYGAMBER EFENDİMİZE VE BİZLERE KAZANDIRDIKLARI
01-    Müşriklerin Zulüm ve baskılarının artması üzerine,
02-    Allahın,  sıkıntılardan bunalan Kulunu teselli etmek istemesi,
03-    Allah’ ın Ahiret Hayatına (alemine) ait bir takım sırlar göstererek Dünyada anlatacakları gerçekleri bizzat yerinde, Kulunu kuvvetlendirmek istemesi, müşahede ettirmesi,
04-    Hiçbir Peygambere nasip olmayan büyük Miraç Mucizesini son Peygambere nasip ettirdi.
05-    Cebrail’in Cennet’ten getirdiği Burak la Mescidi Haramdan, Mescidi Aksaya ulaştırması
06-    Burada Peygamberlere Namaz Kıldırması,” İmamul Enbiya “ unvanı alması.
07-    İsra Mucizesinin, Yeryüzü kısmı ayetle sabittir, inkârı küfürdür.
Gök Yüzü kısmı    : Manevi bir asansörle yukarı çekilip yedi kat semayı geçerek Sidretül müntehaya varması,
Teknolojik gelişmelere Mucizeler ışık tutmuştur.
Süleyman (A.S)  gökte uçmasıyla, uzay araçlarının yapımına
Nuh (A:S) Su üzerinde tehlikesiz gezmesiyle, Gemi Sanayine,
Musa (A.S) Asası ile zeminden açtığı iz menfezle yer altındaki Petrol aramalarına,
İsa (A.S) Ölüleri diriltmesiyle, Tıp takı gelişmelere,
Hz. Muhammed (S.A) Miraç Mucizesi ile aya kadar yükselme teknolojisi ile imkan hazırlamıştır.Allah gecemizi mübarek kılsın.Namazımızla manen yükselmeyi ve huzur bulmamızı nasib etsin.

 

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

ÇOK OKUNAN HABERLER
 • BUGÜN
 • BU HAFTA
 • BU AY
SON YORUMLANANLAR
FOTO GALERİ
 • Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da
  Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da
 • Reyhanlı'ya roket düştü
  Reyhanlı'ya roket düştü
 • Kavunun bilinmeyen faydaları
  Kavunun bilinmeyen faydaları
 • CUMHURBAŞKANI HATAY'DA
  CUMHURBAŞKANI HATAY'DA
 • Kırıkhanspor 0 - Manisa BŞB.SK 2
   Kırıkhanspor 0 - Manisa BŞB.SK 2
 • Dünyanın en güçlü orduları
  Dünyanın en güçlü orduları
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • SÜLEYMAN SOYLU KIRIKHAN HALKINA SESLENDİ
  SÜLEYMAN SOYLU KIRIKHAN HALKINA SESLENDİ
 • Kırıkhan Mesire alanı heba edilmemeli ve birilerine peşkeş çekilmemelidir.
  Kırıkhan Mesire alanı heba edilmemeli ve birilerine peşkeş çekilmemelidir.
 • Ahrazoğlu, Hatay’ın sorunlarını Meclis’e taşıdı
  Ahrazoğlu, Hatay’ın sorunlarını Meclis’e taşıdı
 • Hatay Tanıtım Filmi Türkçe
  Hatay Tanıtım Filmi Türkçe
 • Serhad Raşa - Mapusun İçinde Üç Ağaç İncir
  Serhad Raşa - Mapusun İçinde Üç Ağaç İncir
 • Hatay Devleti Belgeseli
  Hatay Devleti Belgeseli
VİDEO GALERİ
YUKARI