HATAY’DA KORONA VİRÜS İÇİN EK TEDBİRLER GETİRİLDİ « Kırıkhan Olay Gazetesi

18 Ocak 2021 - 08:17

HATAY’DA KORONA VİRÜS İÇİN EK TEDBİRLER GETİRİLDİ

HATAY’DA KORONA VİRÜS İÇİN EK TEDBİRLER GETİRİLDİ
Son Güncelleme :

05 Ağustos 2020 - 14:00

Hatay’da artan Korona Virüs salgını nedeniyle  İl Hıfzısıhha kurulu toplanarak ek uygulamaları yürürlüğe geçirdi.
   Konuyla ilgili Hatay Valililiğinden yapılan açıklama şöyle : Korona Virüs salgınının görüldüğü andan itibaren, salgının/ bulaşının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler ile Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, koronavirüs salgınının etkileri gözetilerek belirlenecek kurallara uyulması kaydıyla İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından il genelinde uygulanmak üzere alınan 2020/79 sayılı karar aşağıdaki  açıklandı.

Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olaraknitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgınınyayılmasını engellemek amacıyla yukarıda zikredilen İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Covid-19
Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi uyarınca gereken tedbirlerin kararlaştırılması.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı’nın 30.07.2020 tarihli ve İller İdaresi GenelMüdürlüğü ifadeli E.12682 sayılı “Covid-19 Ek Tedbirler” konulu genelgesi kapsamındagerekli tedbirleri kararlaştırmak amacıyla, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26.maddesine istinaden 04.08.2020 Salı günü Vali Sayın Rahmi DOĞAN başkanlığında
olağanüstü toplanarak, aşağıdaki kararları almıştır.
KARARLAR:
İçişleri Bakanlığı’nın yukarıda zikredilen genelgesiyle;Covid19 salgınının toplum sağlığı vekamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir
kararı alınarak uygulamaya geçirildiği; İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde Korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlereriayet edilmesi elzem olduğu, gelinen aşamada erken tespit, evde izolasyon ve evde tedavi süreçlerinin ön plana çıktığı ve alınacak tedbirlerin de bu önceliklere göre şekillendirileceği
yeni bir döneme girildiği; bu yeni dönemde yürütülecek faaliyetlerde rehberlik, ikna edicilik ve caydırıcılık ilkeleri önem kazandığından bahisle; Kontrollü sosyal hayat sürecine uygun olarak salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları
doğrultusunda Valiliklerimizce gerekli kararların alınması istenmiştir.
Söz konusu genelge ile bildirilen hususlar ışığında yapılan görüşme sonucunda;
1. Hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç olmak üzere;
a. Hastalık belirtisi gösteren kişiler ile temaslı oldukları kişilerin numunelerinin evlerinde alınmasına,
b. İzolasyon süreçlerinin evlerinde izlenmesine,
c. Tedavilerinin evlerinde yapılmasına,
d. Sağlık birimlerine ihtiyaç duyulan araç ve personel desteğinin ivedilikle verilmesine yönelik tedbir alınmasına,
2. İzolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İl ve İlçe Sağlık Müdürlüklerinden temin edilerek özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının Kaymakamlıklar ve kolluk birimlerince birebir takip edilmesi ve sıklıkla denetlenmesine,
3. İlçelerimizde kaymakamlar başkanlığında “Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları” oluşturulması; hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin bire bir takip edilerek her gün saat 16:00’da sağlık, kolluk ve uygun görülen diğer birim temsilcileriyle bir araya gelinmesine, alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi ve hasta,
yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişinin temaslılarına daha hızlı ve etkili ulaşabilmek amacıyla oluşturulan filyasyon ekiplerine kolluk birimleri ile köylerde/mahallelerde muhtar, öğretmen ve imamlarca gerektiğinde destek verilmesine ve
bu kişilerin bilgilendirilerek izolasyonda kalmalarının sağlanmasına,

4. Hastalığın erken dönemde tespiti ve izolasyon sürecinin başlatılabilmesi için vatandaşlarımızın kendilerinde ilk belirtileri hissettikleri anda sağlık kuruluşlarına başvurmaları yönünde bilgilendirilmelerine,
5. Basın açıklamalarında, konuşmalarda ve diğer iletişim platformlarındaki paylaşımlarda temizlik, maske ve mesafe vurgusunun yapılmasına,
6. Maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulmasının hastalığın yayılım hızını azalttığı göz önünde bulundurularak denetimde bulunan personelin örnek olmasına yönelik gerekli uyarıların yapılmasına,
7. İlimizde hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin bizzat takip edilerek artış ve azalışlara göre gerekli tedbirlerin alınmasına, günlük ve haftalık artış oranlarının kritik seviyelere geldiği durumlarda ilave tedbirlerin ve denetim faaliyetlerinin en
üst seviyede uygulanmasına,
8. Covid19 denetim faaliyetlerinin etkinliğinin ve görünürlüğünün artırılmasına,
9. Düğün, nişan, sünnet vb. organizasyonlarda;
a) Maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara kesinlikle müsaade edilmemesine,
b) Uyulması zorunlu kurallara ilişkin sektör temsilcileri/işletmeciler/ organizatörler ve esnaf odaları temsilcileri ile toplantılar düzenlenmesine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının ilgililere tebliğ edilmesine, tedbirlere riayet etmeleri hususunda uyarılmalarına,
c) Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri marifetiyle denetimler gerçekleştirilmesine, Birinci ihlalde uyarı, İkinci ihlalde idari para cezası, İşyeri/ işletmenin vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için üçüncü ihlalde 1 gün; dördüncü ihlalde
3 gün süreyle faaliyet durdurma, cezalarının uygulanmasına,
d) Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri dışında ayrıca, tedbirlere riayet edilip edilmediğini tespit etmek üzere sivil personel veya resmi görevliler (sivil kıyafetli) marifetiyle denetim yapılmasına,
e) Denetimlerin uyarıcı, rehberlik edici ve caydırıcı bir anlayışla nezaketle yapılmasına,
10. İlimizde toplu taziye uygulamasının:
a. Taziye evlerinde,
b. Evlerde,
c. Açık alanlarda, Taziye yapılmamasına
d. Toplu taziye yapılmamasına ilişkin aşağıdaki metnin cami ve belediye hoparlörler ile kolluk araçlarından günde en az 1 kez anons edilmesine, “Kıymetli Hemşehrilerimiz, Salgın tehlikesi devam etmektedir.Yapılan tespitlerde salgının ta ziyelerden daha fazla yayıldığı anlaşılmıştır. Taziyelerimizin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmaması kararı alınmıştır.
11. Salgınla mücadelede gelinen bu yeni dönemde;
a. Valilik bünyesinde salgın denetim faaliyetlerinin tek elden eşgüdümünü ve yönetimini sağlayan İl Salgın Denetim Merkezi oluşturulmasına,
b. İhlallere dair her türlü şikâyet ve ihbarların yapılabileceği bir çağrı sisteminin kurulmasına,
c. Denetlenen işyerleri, şehir içi toplu taşıma araçları, ticari taksiler ve kişilerin isim, adres, zaman, varsa ihlalin mahiyeti ve diğer bilgilerin kaydedileceği merkezi bir veri tabanının teşkil edilmesine,
d. Tüm kurumların personel ve araç desteği ile yetkilendirilmiş uyarıcı ve uzman denetim ekipleri oluşturulmasına,
e. İşyerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde Hayat Eve Sığar “Güvenli Alan” sisteminin kullanımının yaygınlaştırılması ve vatandaşların sistem üzerinden gelen salgın kurallarına uyumu değerlendiren geri bildirimlerine göre denetimlerin yoğunlaştırılmasına; Bu süreç sonunda tedbirlere uyan işyerlerinin  ödüllendirilmesine ve diğer işyerlerinin teşvik edilmesi amacıyla art arda yapılan üç
denetim sonucunda: Sağlık Bakanlığı “Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile İçişleri Bakanlığı denetim formlarında belirtilen kurallara uyduğu tespit edilen işyerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ve ticari taksilere “Güvenli Alan” logosu verilmesi,
aşamalarını içeren ve pilot olarak Kırıkkale ilinde başlatılacak olan “Koronavirüs İl Denetim Uygulaması Modeli”nin İlimizde de de yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara başlanılmasına ve bu hususlarda gerekli planlamaların yapılmasına,
12. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere, fiilin niteliğine göre;
a) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince, 3.150,00 TL idari para cezası uygulanmasına,
b) Kabahatler Kanunu’nun 32.maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası, uygulanmasına
c) Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
d) İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,
Oy birliği ile karar verildi.